• Report a problem with this page
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Send to a Friend

Current Consultations / Public Engagement Activities

Show: Open Future Archive All

NameStatusOpen DateClose Date
Torfaen County Borough Council Draft Flood Risk Management Plan
Members of the public and other interested parties are asked to comment on the proposed plans that TCBC have produced as a requirement of the Flood Risk Regulations 2009. This is an opportunity to shape and inform the councils Plans for managing the risk of flooding over the next 6 years.
Open 06 Feb 2015 23 Mar 2015
Cynllun Drafft Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Gofynnir i aelodau’r cyhoedd a phartïon eraill sydd â diddordeb, gynnig sylwadau ynghylch y cynlluniau arfaethedig y mae CBST wedi eu llunio i ateb gofynion Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009. Dyma gyfle i lunio a llywio Cynlluniau’r cyngor ar gyfer rheoli’r perygl o lifogydd dros y 6 mlynedd nesaf.
Open 06 Feb 2015 23 Mar 2015
Licensing Act 2003 Policy Consultation
The Licensing Act 2003 requires that Licensing Authorities prepare a Licensing Policy and that this policy is reviewed every 5 years. However, due to major changes in legislation, the policy has been totally re-written and we are consulting with you on a revised draft of the policy.
Open 17 Feb 2015 31 May 2015
Ymgynghoriad Polisi Deddf Trwyddedu 2003
Yn ôl Deddf Trwyddedu Act 2003 rhaid i Awdurdodau Trwyddedu baratoi Polisi Trwyddedu a bod y polisi hwn yn cael ei adolygu bob 5 mlynedd. Serch hynny, oherwydd newidiadau mawr mewn deddfwriaeth, cafodd y polisi ei ailysgrifennu’n gyfan gwbl ac rydym yn ymgynghori gyda chi ynghylch drafft diwygiedig o’r polisi hwnnw.
Open 17 Feb 2015 31 May 2015

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |