• Report a problem with this page
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Send to a Friend

Current Consultations / Public Engagement Activities

Show: Open Future Archive All

NameStatusOpen DateClose Date
Licensing Act 2003 Policy Consultation
The Licensing Act 2003 requires that Licensing Authorities prepare a Licensing Policy and that this policy is reviewed every 5 years. However, due to major changes in legislation, the policy has been totally re-written and we are consulting with you on a revised draft of the policy.
Open 17 Feb 2015 31 May 2015
Ymgynghoriad Polisi Deddf Trwyddedu 2003
Yn ôl Deddf Trwyddedu Act 2003 rhaid i Awdurdodau Trwyddedu baratoi Polisi Trwyddedu a bod y polisi hwn yn cael ei adolygu bob 5 mlynedd. Serch hynny, oherwydd newidiadau mawr mewn deddfwriaeth, cafodd y polisi ei ailysgrifennu’n gyfan gwbl ac rydym yn ymgynghori gyda chi ynghylch drafft diwygiedig o’r polisi hwnnw.
Open 17 Feb 2015 31 May 2015
Policy on the Administration and Regulation of Hackney Carriage and Private Hire Licences
As the result of changes in legislation due to take effect in Octiber 2015 it is necessary to revise the policy to take account of these changes.
Open 07 May 2015 30 Jun 2015
Polisi ar Weinyddu a Rheoleiddio Trwyddedau Cerbydau Hackney a Hurio Preifat Ymgynghoriad ar y newidiadau
O ganlyniad newidiadau mewn deddfwriaeth fydd yn digwydd ym mis Hydref 2015 mae angen adolygu’r polisi er mwyn ystyried y newidiadau hyn. A fyddech cystal ag adolygu’r polisi a rhoi adborth, yn ysgrifenedig, i licensing@torfaen.gov.uk neu’r Swyddog Trwyddedu, T? Blaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-p?l NP4 0LS. Daw’r cyfnod ymgynghori i ben ar 30 Mehefin 2015.
Open 07 May 2015 30 Jun 2015
Ymgynghoriad ar bolisi Deddf Gamblo 2005
Mae Deddf Gamblo 2005 yn mynnu bod Awdurdodau Trwyddedu yn paratoi Polisi Trwyddedu ac mae’r polisi yn cael ei adolygu bob 3 blynedd. Caiff ei adnewyddu ym mis Ionawr 2016. Cafodd y polisi ei ddiwygio i ystyried newidiadau diweddar mewn deddfwriaeth a chyfarwyddyd. A fyddech cystal ag adolygu’r polisi a rhoi adborth, yn ysgrifenedig, i licensing@torfaen.gov.uk neu’r Swyddog Trwyddedu, T? Blaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-p?l NP4 0LS. Daw’r cyfnod ymgynghori i ben ar 30 Mehefin 2015.
Open 07 May 2015 30 Jun 2015
Gambling Act 2005 policy consultation
The Gambling Act 2005 requires that Licensing Authorities prepare a Licensing Policy and that this policy is reviewed every 3 years. And is due to be renewed in January 2016. The policy has been revised taking account of recent changes in legislation and guidance.
Open 07 May 2015 30 Jun 2015

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |