• Report a problem with this page
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Send to a Friend

Current Consultations / Public Engagement Activities

Show: Open Future Archive All

NameStatusOpen DateClose Date
Residents’ Satisfaction Survey Featured
As a daily user of public services in Torfaen, the council invites you to take part in the 2015 residents’ satisfaction survey. The purpose of the survey is to get your views and satisfaction on a wide range of issues and services relevant to Torfaen. These include education, social care and waste management, where the council spends the bulk of its money.
Open 03 Aug 2015 31 Aug 2015
Arolwg Bodlonrwydd Trigolion Featured
Fel un sy'n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus yn ddyddiol yn Nhorfaen, mae'r cyngor yn eich gwahodd i gymryd rhan yn arolwg o fodlonrwydd trigolion 2015. Diben yr arolwg yw cael eich barn a'ch bodlonrwydd ag ystod eang o faterion a gwasanaethau sy'n berthnasol i Dorfaen. Mae'r rhain yn cynnwys addysg, gofal cymdeithasol a rheoli gwastraff, sef y meysydd y mae'r cyngor yn gwario'r mwyafrif o'i arian.
Open 03 Aug 2015 31 Aug 2015
Llywodraeth Cymru - Gwella'r cyfleoedd i gael mynediad i'r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden cyfrifol
Mae’n bleser gen i gyhoeddi bod yr ymgynghoriad ynghylch gwella'r cyfleoedd i gael mynediad i'r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden cyfrifol wedi dechrau.
Open 13 Jul 2015 02 Oct 2015
Welsh Government - Improving opportunities to access the outdoors for responsible recreation
We are pleased to announce the start of a consultation on improving opportunities to access the outdoors for recreation.
Open 13 Jul 2015 02 Oct 2015
Active Travel 2015
In September 2014, the Welsh Government introduced the Active Travel (Wales) Act 2013 which makes it a legal requirement for local authorities in Wales to map and plan for suitable routes for active travel within certain settlements in the county borough, as specified by the Welsh Government. Torfaen County Borough Council would like you to share your views on active travel routes that you use, and which routes you would might like to see developed in the future.
Open 17 Jul 2015 23 Oct 2015
Teithio Llesol 2015
Ym mis Medi 2014, fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 sy’n ei wneud yn ofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru fapio a chynllunio ar gyfer llwybrau addas ar gyfer teithio llesol mewn ardaloedd penodol yn y fwrdeistref sirol, fel y pennwyd gan Lywodraeth Cymru. Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen petaech cyn rhannu eich barn ar lwybrau teithio llesol yr ydych chi yn eu defnyddio, a pha lwybrau yr hoffech chi eu gweld yn cael eu datblygu yn y dyfodol.
Open 17 Jul 2015 23 Oct 2015

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |