• Report a problem with this page
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Send to a Friend

Current Consultations / Public Engagement Activities

Show: Open Future Archive All

NameStatusOpen DateClose Date
Public Spaces Protection Order – Civic Centre No 2 Car park
Torfaen County Borough Council is currently consulting on proposals to make a Public Spaces Protection Order in respect of Civic Centre No2 Car Park, Glantorfaen Road, Pontypool following reports of anti-social behaviour at the location.
Open 01 Oct 2015 18 Oct 2015
Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus – Maes Parcio 2 Y Ganolfan Ddinesig
Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymgynghori ar gynigion i wneud Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus mewn perthynas â Maes Parcio 2, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Glantorfaen, Pont-y-pŵl yn dilyn adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol ar y safle.
Open 01 Oct 2015 18 Oct 2015
Active Travel 2015
In September 2014, the Welsh Government introduced the Active Travel (Wales) Act 2013 which makes it a legal requirement for local authorities in Wales to map and plan for suitable routes for active travel within certain settlements in the county borough, as specified by the Welsh Government. Torfaen County Borough Council would like you to share your views on active travel routes that you use, and which routes you would might like to see developed in the future.
Open 17 Jul 2015 23 Oct 2015
Teithio Llesol 2015
Ym mis Medi 2014, fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 sy’n ei wneud yn ofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru fapio a chynllunio ar gyfer llwybrau addas ar gyfer teithio llesol mewn ardaloedd penodol yn y fwrdeistref sirol, fel y pennwyd gan Lywodraeth Cymru. Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen petaech cyn rhannu eich barn ar lwybrau teithio llesol yr ydych chi yn eu defnyddio, a pha lwybrau yr hoffech chi eu gweld yn cael eu datblygu yn y dyfodol.
Open 17 Jul 2015 23 Oct 2015
Assisted Transport Policy
Some people get help with transport to day opportunities and respite. We call this assisted transport. This might mean transport to a service in a taxi or minibus. No-one is charged for help with transport because the council pays for this service in full. We think we should only provide transport for the people who need it most. These are the people who would not be able to get to the services they need without assisted transport.
Open 01 Oct 2015 31 Oct 2015
Polisi Cludiant a Gynorthwyir
Mae rhai pobl yn cael help gyda chludiant i gyfleoedd dydd a seibiannau. Rydym yn galw hyn yn gludiant a gynorthwyir. Gall hyn olygu cludiant mewn tacsi neu fws mini i wasanaeth. Ni chodir tâl ar unrhyw un am gludiant a gynorthwyir am fod y cyngor yn talu’n llawn am y gwasanaeth hwn. Rydym yn credu y dylem ni ddarparu cludiant i’r bobl sydd ei angen fwyaf. Dyma’r bobl fyddai’n methu cyrraedd y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt heb gludiant a gynorthwyir.
Open 01 Oct 2015 31 Oct 2015

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |