Skip to main content
  • Report a problem with this page

Current Consultations / Public Engagement Activities

ShowOpenClosedFutureAll

NameStatusOpen DateClose Date
Draft Assessment of Well-being for Torfaen
Torfaen Public Services Board is carrying out its first assessment of well-being for Torfaen, looking at the communities where people live and work, as well as the well-being of the people. This is your chance to say whether you agree with our assessment so far, to let us know if we have missed anything, or if there is anything else you wish to tell us.
Open 04 Jan 2017 23 Feb 2017
Asesiad Drafft o Les ar gyfer Torfaen.
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn ymgymryd â’i asesiad cyntaf o les ar gyfer Torfaen, gan edrych ar y cymunedau lle mae pobl yn byw a gweithio, ynghyd â lles y bobl. Dyma’ch cyfle chi i ddweud os ydych chi’n cytuno â’n hasesiad hyd yn hyn, i adael i ni wybod os oes rhywbeth wedi ei fethu, neu os oes rhywbeth arall yr hoffech ei ddweud wrthym ni.
Open 04 Jan 2017 23 Feb 2017
5 year Welsh Language Strategy
Welcome to Torfaen County Borough Council's consultation on the 2017-2022 Welsh Language Strategy. This draft five year strategy has been prepared by the Council as the methodology for promoting and facilitating the use of the language in Communities within the Borough in compliance with Standard 145 of Torfaen County Borough Council’s Compliance Notice under the Welsh Language (Wales) Measure 2016. We would like your views on the content of the strategy an how we could improve the strategy to ensure that our target for increasing the number of Welsh speakers is achieved
Open 09 Jan 2017 05 Mar 2017
Strategaeth 5 Mlynedd yr Iaith Gymraeg
Croeso i ymgynghoriad Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar Strategaeth yr Iaith Gymraeg 2017-2022. Paratowyd y strategaeth pum mlynedd ddrafft hon gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen fel y fethodoleg ar gyfer hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith mewn Cymunedau o fewn y Fwrdeistref a hynny mewn cydymffurfiad â Safon 145 Hysbysiad Cydymffurfio Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, dan Reoliadau Safonau Iaith Gymraeg (Rhif 1) 2015. Hoffwn gael eich barn ar gynnwys y strategaeth a sut y gallem wella'r strategaeth i sicrhau bod ein targed ar gyfer cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn cael ei gyflawni.
Open 09 Jan 2017 05 Mar 2017

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |