Skip to main content
  • Report a problem with this page

Current Consultations / Public Engagement Activities

ShowOpenClosedFutureAll

NameStatusOpen DateClose Date
Review of Primary School Provision in the North of Torfaen November 2015
Since the start of the 21st Century Schools Programme, Torfaen council has been considering various school reorganisation proposals to upgrade the estate involving a mixture of school closures, amalgamations, refurbishments and new builds. These proposals would see the closure of Abersychan Brynteg Nursery and Victoria Primary schools. Torfaen Council is now consulting on these proposals and would like peoples views.
Open 12 Nov 2015 04 Jan 2016
Adolygiad o’r Ddarpariaeth Ysgolion Cynradd yng Ngogledd Torfaen 2015
Ers dechrau'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, mae Cyngor Torfaen wedi bod yn ystyried amryw o gynigion ad-drefnu ysgolion i uwchraddio'r ystad sy'n cynnwys cymysgedd o gau ysgolion, uno, ailwampio ac yn adeiladu rhai newydd. Byddai'r cynigion hyn yn gweld ysgolion Feithrin Abersychan Brynteg ac Ysgol Gynradd Victoria yn cau. Mae Cyngor Torfaen yn ymgynghori ar y cynigion hyn nawr a hoffwn gael barn y pobl.
Open 12 Nov 2015 04 Jan 2016
Consultation on Changes to How Care Packages are Costed in the Community (Maximum Expenditure Policy)
In order to balance potentially conflicting responsibilities (our duty to an individual and a duty to spend the limited funds available according to our statutory responsibilities) the Council is proposing to establish a financial threshold (or cap) which will set out the maximum weekly expenditure on packages of care that are assessed as eligible need. What this means is that Torfaen County Borough Council proposal is to apply in all but exceptional circumstances a figure that represents the maximum expenditure for care packages in the community. This, we believe is the only way we can continue to provide services for everyone who is eligible for Council funded social services.
Open 23 Nov 2015 31 Jan 2016
Ymgynghoriad ar Newidiadau i Sut y mae Pecynnau Gofal yn cael eu Costio yn y Gymuned (Polisi Gwariant Uchaf)
Er mwyn cydbwyso cyfrifoldebau a allai fod yn groes i'w gilydd (ein dyletswydd i unigolyn a dyletswydd i wario arian cyfyngedig sydd ar gael yn ôl ein cyfrifoldebau statudol) mae'r Cyngor yn cynnig sefydlu trothwy ariannol (neu gap) fydd yn nodi'r gwariant wythnosol uchaf ar becynnau gofal sy'n cael eu hasesu fel angen cymwys. Mae hyn yn golygu mai cynnig Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yw cymhwyso, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol, ffigwr sy'n cynrychioli'r gwariant uchaf ar gyfer pecynnau gofal yn y gymuned. Dyma, yn ein barn ni yw'r unig ffordd y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau i bawb sy'n gymwys i dderbyn gwasanaethau cymdeithasol a ariennir gan y Cyngor.
Open 23 Nov 2015 31 Jan 2016

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |